Πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών για:

Α΄ Υποδιευθυντής για το 31ο Δ.Σχ. Ηρακλείου,

Α΄ Υποδιευθυντής για το 50ο Δ.Σχ. Ηρακλείου,

Α΄ Υποδιευθυντής για το 1ο Δ.Σχ. Τυμπακίου

Α΄ Υποδιευθυντής για το 2ο Ειδικό Δ. Σχ. Ηρακλείου,

Α΄και Β΄ Υποδιευθυντές  για το 15ο Δ.Σχ. Ηρακλείου

της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου και καλούμε τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω σχολείων που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα σε κενούμενες και σε κενές θέσεις, Υποδιευθυντή Α’ και Β’, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας– συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά – για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας από  19 έως και 21  Δεκεμβρίου 2018 ώρα 2:00μμ.

Η θητεία των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2020, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

N_4547_FEK_102A_12-06-2018

Υ.Α._ΦΕΚ_B_4412_2018

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ