Λήψη συνημμένου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν στις Δ/νσεις που
υπάγονται σχετική αίτηση για τις θέσεις που προκηρύσσονται, από 09
Ιουνίου έως και 14 Ιουνίου 2017.