Οδοιπορικά

Δικαιολογητικά oδοιπορικών εξόδων αναπληρωτών ΕΣΠΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕΠΤ 2019-ΙΟΥΝ 2020)
ΝΕΕΣ οδηγίες για ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΠΑ (Ιούνιος 2020)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ διαμονής
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μετακίνησης