Σας ενημερώνουμε ότι, από το σχολικό έτος 2016-2017, όλα τα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα my school στοιχεία τα οποία αφορούν στο μαθητικό δυναμικό, στη σχολική μονάδα (τμήματα, αναθέσεις κλπ.), καθώς και στο μητρώο του εκπαιδευτικού προσωπικού τους.

Λήψη συνημμένου