Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. Φ.30/1185/02-02-2016 (ΑΔΑ: 7Ε8Τ4653ΠΣ-ΦΔΣ) Απόφαση της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, τα μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ηρακλείου ορίζονται ως εξής:

1. Αποστολάκης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Κουντούρη Γεώργιο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Αρχανών, Διευθυντή του 6/θ Δημ. Σχολείου Αγ.Παρασκιών, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου.

2. Πρωτογεράκη Νεκταρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) , με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Ν.Αλικαρνασσού, Διευθύντρια του 2ου Δημ. Σχολείου Αρχανών ως Αντιπρόεδρος , αναπληρούμενη από τον Λέριο Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 52ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου, Διευθυντής του 42ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου.

3. Μακατουνάκης Νίκος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) , με οργανική θέση στο 5/θ Δημ. Σχολείο Τυλίσου, Διευθυντής του 5/θ Δημ. Σχολείου Τυλίσου ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την Βιδάκη Ειρήνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 23ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου, Διευθύντρια του 23ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου.

4. Λαμπρογιαννάκης Θεόφιλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Καρτερού, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, αναπληρούμενος από το Μιχελάκη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αρχανών.
5. Κοκοβάκης Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 54ο Δημ. Σχολείου Ηρακλείου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, αναπληρούμενος από τον Μπελιμπασάκη Εμμανουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Λειβαδιώτης Αλέξανδρος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 1/θ Δ.Σ. Μαράθου, που υπηρετεί με απόσπαση στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου, αναπληρούμενος από την Ροκαδάκη Μαρία του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 12/θ 1ο Δ.Σ. Αρχανών, που υπηρετεί με διάθεση στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου.

Ιδιωτικά Σχολεία
Στις περιπτώσεις που το Π.Υ.Σ.Π.Ε. εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Εκπ/κών Λειτουργών που υπηρετούν στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες θα συμμετέχουν αντί των αιρετών μελών εκπροσώπων των εκπ/κών της Δημόσιας Εκπ/σης οι:
1. Ανδρουλιδάκης Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» Εκπαιδευτήριο.
2. Μιχελογιαννάκη – Καραβελάκη Αταλάντη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» Εκπαιδευτήριο.

Αναπληρωματικούς:
1. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων.
2. Χρήστο Σαρρή, καθηγητή κλάδου ΠΕ 4.2, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ – ΓΕΙΤΟΝΑ.
Γ΄ Στις περιπτώσεις που το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ασκεί αρμοδιότητες Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών σχολείων και Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων συμμετέχουν, αντί των αιρετών μελών οι:

1. Κοπιδάκης Νικόλαος, ως τακτικό μέλος.
2. Αργουδέλης Ζαννής, ως τακτικό μέλος.
3. Μαυροματάκης Αντώνιος, ως αναπληρωματικό μέλος.
4. Καράμαλης Παναγιώτης, ως αναπληρωματικό μέλος.