Ανακοίνωση τελικού προγράμματος & χώρου διεξαγωγής συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων
Συνέχεια...

Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα συνεντεύξεων
Συνέχεια...

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου, όπως αυτός προέκυψε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ανακοίνωση
Πίνακας
Συνέχεια...

Πλήρωση θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Π/θμιας και Υποδιευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Λήψη συνημμένου
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν στις Δ/νσεις που υπάγονται σχετική αίτηση για τις θέσεις που προκηρύσσονται, από 09 Ιουνίου έως και 14 Ιουνίου 2017.
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το σχολικό έτος 2017-2018

Λήψη συνημμένου
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο σύστημα Ο.Π.Σ.Υ.Δ. (https://opsyd.sch.gr
), από 01-06-2017 μέχρι και 07-06-2017 και ώρα 14:00.
Συνέχεια...

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Π.Ε.

Προκηρύξεις Δ/νσεων Π.Ε. (ενημερώνεται συνεχώς)
Συνέχεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Προκήρυξη
Εγκύκλιος
Υπουργική Απόφαση
Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α’/30-05-2017
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Συνέχεια...