1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής
Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής
Επιστήμης
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, το Περιφερειακό
Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και οι Ενώσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου και
Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Αγίου Νικολάου και το Δήμο
Ηρακλείου διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα:
“ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης”
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου 9-11 Απριλίου
2020.
Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου:
Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και διδακτικές
μεθόδους της σχολικής Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που προάγουν την διά βίου
υγεία και τη δυναμική και την προοπτική της νέας Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού Κρήτης.
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται:
 Η παρουσίαση καινοτόμων αθλητικών προγραμμάτων που προσφέρουν τη
δυνατότητα ανανέωσης και αναπροσαρμογής των σχολικών διδακτικών
μεθόδων, επιτρέπουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την ενεργό
δράση του μαθητή.
 Η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών ως προς την ενίσχυση του μαθήματος
της Φυσικής Αγωγής για την υγεία και την κοινωνική ένταξη στο σχολείο για
όλους.
 Η ανάδειξη μέσω δημιουργικού διαλόγου της σχέσης εκπαίδευσης και
ανάπτυξης αθλητικών συμπεριφορών σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα με στόχο, τον διάλογο με την τοπική
κοινωνία για θέματα φυσικής δραστηριότητας, πρόληψης και ανάπτυξης
επαγγελματιών της άσκησης.
 Η καλλιέργεια κουλτούρας και ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη φυσική
δραστηριότητα για την προαγωγή της υγείας και της δια βίου άσκησης.
Θεματικές Ενότητες:
 Σχολικός Αθλητισμός – Αγώνες
 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 Αθλητική Ψυχολογία
 Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή
 Διδακτική Μεθοδολογία Φυσικής Αγωγής
 Ειδική Φυσική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 Τεχνολογίες Πληροφορίας στη Φυσική Αγωγή και στην Αγωγή Υγείας
 Φυσική δραστηριότητα και υγεία
 Ευρωπαϊκά προγράμματα για τον αθλητισμό
 Τοπική Αυτοδιοίκηση
 Άσκηση και Διατροφή
 Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Το Συνέδριο συμπεριλαμβάνει:
– Κεντρικές ομιλίες
– Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες (προφορικές και αναρτημένες
ανακοινώσεις)
– Παρουσιάσεις καλών πρακτικών από το χώρο του σχολείου (εργαστήρια)
Σημαντικές ημερομηνίες:
– 8 Οκτωβρίου 2019: 1η Ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
– 15 Δεκεμβρίου 2019: Υποβολή περίληψης μέχρι 500 λέξεων για όλες τις κατηγορίες
εργασιών
– 20 Ιανουαρίου 2020: Ενημέρωση αποδοχής
– 28 Φεβρουαρίου 2020: Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
– 16 Μαρτίου 2020: Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου
– 30 Μαρτίου 2020: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
– 9-11 Απριλίου 2020: Διεξαγωγή Συνεδρίου
Τρόπος υποβολής εργασιών
❖ Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι
συγγραφείς δεσμεύονται με την υποβολή μιας εργασίας, ότι δεν έχουν
δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή
της αλλού.
❖ Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως δύο εισηγήσεις ή με ένα έως δύο
εργαστήρια ή με μία εισήγηση και ένα εργαστήριο, είτε μόνος είτε ως
συνεισηγητής. Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά.
Θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.
❖ Οι εργασίες θα τεθούν στην ανώνυμη κρίση δύο ανεξάρτητων κριτών της
Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της
ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους και όσες πληρούν απολύτως τις
προδιαγραφές του Συνεδρίου (περιεχόμενο και μορφοποίηση) θα παρουσιαστούν
στο Συνέδριο και θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά (με ISBN).).
❖ Οδηγίες και Πρότυπα – Έντυπα σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ :
Οδηγίες/Έντυπα
❖ Για την υποβολή των εργασιών πατήστε στο σύνδεσμο:
 Υποβολή Ολοκληρωμένης εργασίας
❖ Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://physed.pdekritis.gr
❖ Πληροφορίες για εισηγήσεις: Γραμματεία του Συνεδρίου, τηλέφωνο 2810342765
(κος Όμηρος Θεολογίτης) , 2831028696 (κα Μαρία Παλάση).
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
Εμμανουήλ Καρτσωνάκης